Slide background
Slide background
Slide background

เวลาทำการ

จันทร์ - ศุกร์ 08:00 - 16:00
คลินิกระบบทางเดินหายใจ 08:00 - 16:00
คลินิกโรคกระดูกพรุนฯ 08:00 - 12:00
เสาร์ - อาทิตย์
ห้องฉุกเฉิน (ER) 24 ชั่วโมง

ตารางแพทย์ OPD

21 ก.ค. 2563 เอกสารขอรับเงินผ่านธนาคารและระบบ KTB Corporate Online (views 2882)
29 มิ.ย. 2559 แนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการ สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 7773)
13 ต.ค. 2558 ประชาสัมพันธ์ รายละเอียดเรื่อง กองทุนประกันสังคม (views 4624)
กองทุนประกันสังคม สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน www.sso.go.th
16 ก.ค. 2558 [ดาวน์โหลด] เอกสารสวัสดิการ รพ.ตร. สำหรับข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. (views 12056)
เพื่อให้ข้าราชการตำรวจและเจ้าหน้าที่ในสังกัด รพ.ตร. ได้มีช่องทางทราบถึงสิทธิประโยชน์สวัสดิการ ด้วยความสะดวกรวดเร็ว
30 พ.ย. 2563 วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2565 (views 3169)
22 พ.ย. 2560 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ (views 3619)
3 ก.ค. 2560 แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (views 3293)
17 ต.ค. 2559 แผนการปฎิบัติการลดใช้พลังงาน โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 3627)
13 ต.ค. 2559 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 )  (views 4888)
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลตำรวจ (views 86)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Police) สำหรับผู้มาติดต่อเพื่อรับบริการทางการแพทย์ (views 79)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
2 มี.ค. 2566
เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ของ โรงพยาบาลตำรวจ (views 78)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
9 ก.พ. 2566
การยื่นคำร้องเรียนต่อคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (views 116)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
4 ก.พ. 2566
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง ช่องทางการยื่นคำร้องเรียนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์และแบบคำร้องเรียน พ.ศ. 2566 (views 165)
เอกสาร คู่มือ พรบ. ระเบียบต่างๆ
3 ก.พ. 2566
ประกาศเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) (views 175)
พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
21 ต.ค. 2565
ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ เรื่อง นโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (views 501)
23 มี.ค. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายการ หมึกพิมพ์ CT๒๐๓๑๐๙ สำหรับ เครื่องพิมพ์ Fuji Xerox รุ่น M๓๗๕z (จำนวนพิมพ์ ๑๒,๐๐๐ แผ่น) จำนวน ๑๒๐ ตลับ (views 1)
23 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ,ถ่ายภาพเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจด้านอาชีวอนามัย ในการตรวจสุขภาพประจำปีของข้าราชการตำรวจในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (views 6)
23 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อชุดกำหนดพิกัดในการผ่าตัดสมองและดูดของเหลวแบบเปิดแผลเล็ก (CT STEREOTACTIC FRAME SYSTEM INCL. CALCULATION SOFTWARE) จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 6)
23 มี.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องกรอกะโหลกความเร็วสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (views 6)
23 มี.ค. 2566 ประกาศเผยแพรสาระสำคัญในสัญญาซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) (views 9)

อนุโมทนา การรับมอบบริจาค

Top