Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 ) 

โพสต์เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 12:02:38 | แผนและผลการปฏิบัติราชการ

  • 5243 ครั้ง

 

ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 ) 

 

                                               ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และในขั้นตอนการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติให้ สศช. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12 ยิ่งขึ้น โดยสามารถดาว์นโหลดข้อมูลดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ www.strastegypolice.com  www.rtpstrategy.police.go.th หรือ www.royalthaipolice.go.th และสามารถดาว์โหลดร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ PowerPoint Presentation ได้ที่นี่ 

- ร่างแผนพัมนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 1
- PowerPoint Presentation

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

แชร์ข่าวนี้ :
Top