Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

โครงการดูแลคนไข้ที่มีกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนโดยกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ

โพสต์เมื่อวันที่ 5 ธ.ค. 2559 เวลา 16:25:55 | ผลงานและเกียรติภูมิ รพ.ตำรวจ

  • 10508 ครั้ง

โรคกระดูกพรุนถือว่าเป็นอุบัติภัยเงียบมักจะไม่แสดงอาการปวดและไม่มีอาการอื่นๆ ที่เป็นสัญญาณเตือน จนกว่าจะเกิดกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรง ภาวะแทรกซ้อนตามมาที่สำคัญหลังจากเกิดกระดูกหักในผู้ป่วยโรคกระดูกพรุนคือ การเกิดกระดูกหักซ้ำ และอัตราการเสียชีวิตที่สูงขึ้นถึง 20% โดยเฉพาะภายใน 1 ปีแรกหลังเกิดกระดูกหัก ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง รวมทั้งมีภาระค่าใช้จ่ายในการดูแลที่สูงขึ้น จากการศึกษาในโรงพยาบาลตำรวจเมื่อปี พ.ศ. 2556 พบว่า ผู้ป่วยที่เกิดกระดูกสะโพกหักจากโรคกระดูกพรุนที่เข้ามารับการผ่าตัดรักษาในโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 120 ราย มีอัตราการเสียชีวิตที่ 1 ปี อยู่ที่ 9% ซึ่งสูงกว่าอัตราการเสียชีวิตในประชากรทั่วไปถึง 3.3 เท่า โดยผู้ป่วยประมาณ 70% มีประวัติการหกล้มซ้ำและ 30% ของผู้ป่วยที่หกล้มซ้ำพบว่ามีกระดูกหักซ้ำและจำเป็นต้องมาผ่าตัดรักษา ในแง่การตรวจวินิจฉัยพบว่ามีการตรวจความหนาแน่นของกระดูกเพียงแค่ 10% เท่านั้น ในแง่ของการให้ยารักษาโรคกระดูกพรุนพบว่าที่ 3 เดือนมีการให้ยารักษา 40% และลดลงเหลือเพียง 5% ที่ 1 ปี ในแง่ของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการผ่าตัดรักษาในกรณีที่เกิดกระดูกหักซ้ำจะอยู่ที่ประมาณ 180,000 - 250,000 บาทต่อคน ต้องนอนรักษาต่อเนื่องในโรงพยาบาลอีก 10-14 วัน และต้องใช้เวลาในการพักฟื้นอีก 2-3 เดือนเป็นอย่างน้อย ทำให้เห็นว่าการเกิดกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนนั้นเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญ มีผู้ป่วยจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการดูแลรักษาอย่างครบวงจร ยังไม่มีแนวทางการดูแลรักษาที่รวดเร็ว ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน โดยเฉพาะหลังจากเกิดกระดูกหักครั้งแรก ทำให้เกิดปัญหากระดูกหักซ้ำและอัตราการตายเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เป็นภาระทางด้านสังคมและเศรษฐกิจต่อทั้งผู้ป่วย ญาติที่ดูแล สังคม โรงพยาบาล และประเทศชาติ

พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ ประธานโครงการฯจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ทำให้ทางอนุสาขากระดูกพรุน กลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ ประธานโครงการฯ และ พล.ต.ต. นพ.พีระชัย ดำรงค์วานิช ที่ปรึกษาโครงการ จัดตั้งโครงการ Police general hospital’s Fracture Liaison service ขึ้น โดยเป็นโครงการที่ขอความร่วมมือและประสานการทำงานระหว่างกลุ่มสหวิชาชีพทางการแพทย์ ซึ่งประกอบด้วยแพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ พยาบาล นักกายภาพ นักโภชนากร และทีมเยี่ยมบ้าน เป้าหมายเพื่อเป็นการสร้างและพัฒนาแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนอย่างครบวงจร ได้มาตรฐาน ทันสมัย ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยและหน่วยงาน มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ป่วยและญาติในแง่ของการรักษาด้วยยา การออกกำลังกาย การป้องกันการพลัดตกหกล้ม การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกบ้าน เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดตามมาโดยเฉพาะการเกิดกระดูกหักซ้ำ ซึ่งจะส่งผลต่อการลดอัตราการตายภายใน  1 ปีแรก

 

วัตถุประสงค์ของโครงการ
1. วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อลดอัตราการเกิดภาวะกระดูกหักซ้ำของผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพรุน และลดอัตราการตายในช่วง 1 ปี หลังจากเข้าร่วมโครงการ
2. วัตถุประสงค์รอง
เพื่อส่งเสริมและเพิ่มการส่งตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก และส่งเสริมให้ผู้ป่วยกระดูกหักจากภาวะกระดูกพรุนได้รับการรักษาตามแนวทางที่ได้มาตรฐาน ครบถ้วนและรวดเร็ว

(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

 

ผลการดำเนินการและผลลัพธ์หลังจากมีโครงการ (ที่ 14 เดือน) พบว่า

1. อัตราการผ่าตัดข้อสะโพก มีอัตราเพิ่มขึ้นจาก 82.5% เป็น 86.6% แม้ว่าจะไม่มากนัก เนื่องจากสาเหตุหลักที่ผู้ป่วยไม่ได้รับการผ่าตัดเกิดจากสภาพของผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูงจากอายุที่มากขึ้นและโรคประจำตัวที่มากขึ้น ทำให้บางครั้งไม่สามารถผ่าตัดผู้ป่วยได้

2. การเกิดกระดูกหักซ้ำ พบว่าสามารถลดอุบัติการณ์การเกิดกระดูกหักซ้ำได้อย่างชัดเจนจาก 30% เหลือเพียง 1.02% เหตุผลเพราะทางโครงการมีแผนงานที่ชัดเจนในการให้ความรู้ ให้การป้องกันการหกล้มซ้ำ รวมทั้งมีการให้การรักษาโรคกระดูกพรุนอย่างเป็นระบบมากขึ้น เมื่อจำนวนการหกล้มของผู้ป่วยลดลงจะส่งผลให้เกิดกระดูกหักซ้ำลดลงด้วย

3. การส่งตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก พบว่ามีการส่งตรวจมากขึ้นจาก 10% เป็น 40% แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการดูแลจากทีมแพทย์และพยาบาลดีขึ้น

4. การไม่มาตรวจติดตามการรักษา พบว่าลดลงจาก 40% ลดเหลือ 13% เนื่องจากผู้ป่วยมีความเข้าใจและตระหนักเห็นความสำคัญของการมารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง

5. การได้รับยารักษาโรคกระดูกพรุน พบว่ามีการสั่งยารักษามากขึ้นทั้งในส่วน Calcium, Vitamin D และยารักษาโรคกระดูกพรุน เพิ่มขึ้นจาก 3.6% เป็น 66.33%

6. อัตราการเสียชีวิตที่ 1 ปี พบว่าอัตราการเสียชีวิตลดลงอย่างชัดเจน จาก 9.16% เหลือเพียง 4.08% แสดงให้เห็นว่าทางโครงการสามารถลดภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญของการเกิดกระดูกหักซ้ำในโรคกระดูกพรุนได้

7. ความพึงพอใจ ต่อโรงพยาบาลตำรวจโดยรวม 4.7 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 โดยยังไม่มีข้อร้องเรียนหรือข้อปรับปรุง

  

(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

ประโยชน์ที่ได้รับ

1. มีการลดลงของการเกิดกระดูกหักซ้ำ และมีการลดลงของอัตราการตายภายใน 1 ปี

2. มีการเพิ่มขึ้นของการส่งตรวจความหนาแน่นของกระดูก และผู้ป่วยที่เข้าโครงการได้รับยารักษาโรคกระดูกพรุนที่เหมาะสมมากขึ้น

3. ผู้ป่วยและญาติมีความเข้าใจและพร้อมที่จะร่วมมือป้องกันการเกิดกระดูกหักซ้ำ ถือเป็นการดูแลรักษาเชิงรุกแบบหนึ่ง

4. เป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ เนื่องจากมีทีมงานเข้าไปดูแลตั้งแต่ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โดยทีมงานจะทำหน้าที่ประสานงานกันตามแผนผังของโครงการ โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่อประสานงานเอง

5. ผู้ป่วยและญาติมีความพึงพอใจในการรับบริการจากโครงการมากขึ้น เนื่องจากผู้ป่วยจะได้รับการดูแลแบบครบวงจร ได้มาตรฐาน สะดวกและรวดเร็วขึ้น

6. สามารถลดภาระและค่าใช้จ่ายของครอบครัวและสังคมในการดูแลผู้ป่วย โดยเฉพาะถ้าต้องมารับการผ่าตัดรักษาเมื่อเกิดกระดูกหักซ้ำ

7. โรงพยาบาลและภาครัฐสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายประมาณ 180,000 – 250,000 บาทต่อราย ในกรณีที่ผู้ป่วยเกิดกระดูกหักซ้ำและต้องผ่าตัดรักษา

นอกจากนี้ เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ทางโครงการฯ ได้ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณภาพ 5 ด้านในแง่การดูแลรักษาคนไข้กระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนในระดับนานาชาติได้แก่
o  ด้านคุณภาพการรักษากระดูกสะโพกหัก
o  ด้านคุณภาพการรักษากระดูกสันหลังหัก
o  ด้านคุณภาพของแผนกผู้ป่วยนอก
o  ด้านคุณภาพของหอผู้ป่วยใน
o  ด้านคุณภาพขององค์กร

  

(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

โดยองค์กร International Osteoporosis Foundation (IOF) ได้มอบรางวัลระดับเหรียญทอง (Gold medal) ซึ่งเป็นรางวัลในระดับสูงสุด และยังได้รับการติดเครื่องหมายดาวสีทอง (Gold star) ในแผนที่โลกของเว็บไซด์ขององค์กรด้วย (www.capturethefracture.org/map-of-best-practice) ซึ่งโรงพยาบาลตำรวจเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้


(คลิกที่รูป เพื่อดูรูปขนาดใหญ่)

และเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 โครงการฯ ยังได้รับรางวัล นวัตกรรมการบริการภาครัฐเป็นเลิศ ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) อีกด้วย

คณะกรรมการโครงการ Police General Hospital ‘s Liaison project
1. แพทย์ศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ดังมีรายชื่อดังนี้
- พลตำรวจตรี พีระชัย ดำรงค์วานิช ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
- พันตำรวจเอกหญิง ทัศพร  มั่นพรหม ที่ปรึกษาคณะทำงาน 
- พันตำรวจโท ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ ประธานคณะทำงาน
- พันตำรวจเอก จารุวัตร เวชศิลป์ คณะทำงาน
- พันตำรวจตรี พฤทธิพันธ์ แพรกทอง คณะทำงาน
- พันตำรวจตรี เอกพล ตั้งมานะสกุล คณะทำงาน

2. แพทย์ประจำบ้านศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ดังมีรายชื่อดังนี้
- นายแพทย์ นิติรัตน์ สถิตย์กิตติ เลขานุการ

3. พยาบาลประจำกลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลตำรวจ ดังมีรายชื่อดังนี้
- พันตำรวจโทหญิง โสภิตรา ดิวทยา คณะทำงาน
- พันตำรวจโทหญิง วีณา สอนกล้า  คณะทำงาน
- พันตำรวจโทหญิง จิตต์สิน บุญยิ่งสถิตย์ คณะทำงาน
- พันตำรวจโทหญิง มัธติกา เขม้นเขตวิทย์ คณะทำงาน
- พันตำรวจโทหญิง ขวัญใจ โชคศิริ คณะทำงาน
- ร้อยตำรวจเอกหญิง อาทิตยา พุ่มน้อย คณะทำงาน
- ร้อยตำรวจเอกหญิง เสาวลักษณ์ แสงวงษ์งาม คณะทำงาน
- ร้อยตำรวจเอกหญิง อภิรมย์ ทะดวงศร คณะทำงาน
- ว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิง ลิ้นจี่ จารุจิตร คณะทำงาน
- ร้อยตำรวจโทหญิง รพีพรรณ ศรีสุข คณะทำงาน
- ร้อยตำรวจโทหญิง พัสตาภรณ์ วัฒนพิมล คณะทำงาน
- ร้อยตำรวจโทหญิง ปาริชาต คำผุย คณะทำงาน

4. พยาบาลทีมเยี่ยมบ้าน โรงพยาบาลตำรวจ ดังมีรายชื่อดังนี้
- พันตำรวจโทหญิง ยุภาพร ชาตะมีนา คณะทำงาน
- พันตำรวจโทหญิง พัชนี พุ่มภักดี คณะทำงาน

5. นักกายภาพบำบัด โรงพยาบาลตำรวจ ดังมีรายชื่อดังนี้
- ร้อยตำรวจโทหญิง ธนิญญา ลิขิตธนสมบัติ คณะทำงาน

6. นักโภชนากร โรงพยาบาลตำรวจ ดังมีรายชื่อดังนี้
- พันตำรวจเอกหญิง ภิญญดา มานะวัชรเดช คณะทำงาน


อ่านข่าว : โครงการป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนระยะที่ 6 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ IOF ให้คะแนนในระดับสูงสุด (Gold medal)

อ่านข่าว : โครงการป้องกันกระดูกหักจากโรคกระดูกพรุนระยะที่ 6 กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ รพ.ตร. ได้รับรางวัลนวัตกรรมการบริการภาครัฐเป็นเลิศ ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

สามารถสอบถามรายละเอียดของโครงการเพิ่มเติมได้ที่ พ.ต.ท. นพ.ธนวัฒน์ อำพันทรัพย์ กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์โรงพยาบาลตำรวจ เบอร์ติดต่อ 022535836 (ในเวลาทำการ)


 

แชร์ข่าวนี้ :
Top