Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ประกาศลำดับอาวุโสข้าราชการตำรวจ ระดับ รอง สว. ถึง ผกก. หรือเทียบเท่าในสังกัด รพ.ตร. วาระ 2561

โพสต์เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 16:36:30 | คำสั่งแต่งตั้ง / ธุรการกำลังพล

  • 4751 ครั้ง

หนังสือ รพ.ตร. ที่ 0036.112/3177 ลง 16 ต.ค.61

1.ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตาม กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ พ.ศ. 2561

    1.1 ระดับ ผกก. หรือเทียบเท่า

    1.2 ระดับ รอง ผกก. หรือเทียบเท่า

    1.3 ระดับ สว. หรือเทียบเท่า

    1.4 ระดับ รอง สว. หรือเทียบเท่า

2. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

    2.1 สายงานแพทย์ (สบ 4), (สบ 3), (สบ 2), (สบ 1)

    2.2 สายงานทันตแพทย์ (สบ 4), (สบ 2), (สบ 1)

    2.3 สายงานเภสัชกร (สบ 4), (สบ 3), (สบ 2), (สบ 1)

    2.4 สายงานพยาบาล (สบ 4), (สบ 3), (สบ 2), (สบ 1)

    2.5 สายงานนักวิทยาศาสตร์ (สบ 3), (สบ 2), (สบ 1)

    2.6 สายงานโภชนากร (สบ 3), (สบ 2)

    2.7 สายงานนักเทคนิคการแพทย์ (สบ 2)

3. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ สายวิชาการ

    3.1 สายงานวิชาการ (สบ 2)

4. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนสายงานอำนวยการและสนับสนุน

    4.1 ผกก. หรือเทียบเท่า

    4.2 รอง ผกก. หรือเทียบเท่า

    4.3 สว. หรือเทียบเท่า

    4.4 รอง สว. หรือเทียบเท่า

หากข้าราชการตำรวจผู้ใดเห็นว่าลำดับอาวุโสไม่ถูกต้องให้แจ้งมายัง กพ.บก.อก.รพ.ตร. เพื่อทบทวน ภายใน 7 วัน 

แชร์ข่าวนี้ :
Top