Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

ข่าวทั้งหมดใน "แผนและผลการปฏิบัติราชการ"

หมายเหตุ : หากไม่พบข่าวที่ต้องการค้นหา ให้ท่านลองค้นหาข่าวที่ต้องการอีกครั้งในเมนู คลังข่าวเก่า

# วันที่ลงข่าว หัวข้อข่าว
1 7 เม.ย. 2566 post รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (views 487)
2 7 เม.ย. 2566 post แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (เพิ่มเติม) (views 454)
3 7 เม.ย. 2566 post แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี (views 440)
4 7 เม.ย. 2566 post แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (เพิ่มเติม) (views 465)
5 7 เม.ย. 2566 post แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (views 466)
6 7 เม.ย. 2566 post สรุปและข้อเสนอแนะ (views 147)
7 7 เม.ย. 2566 post โครงสร้างองค์กร (views 148)
8 7 เม.ย. 2566 post วิสัยทัศน์โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปี 2566 (views 348)
9 22 พ.ย. 2560 post รายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 (รอบ12เดือน) โรงพยาบาลตำรวจ (views 3824)
10 3 ก.ค. 2560 post แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) (views 3524)
11 17 ต.ค. 2559 post แผนการปฎิบัติการลดใช้พลังงาน โรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2559 (views 3828)
12 13 ต.ค. 2559 post ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564 )  (views 5155)
เพื่อเป็นข้อมูลและเเนวทางในการจัดทำแผนงาน/โครงการ/ กิจกรรมที่จะดำเนินการของหน่วยให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และร่างแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 12
13 5 ต.ค. 2559 post แผนปฏิบัติราชการโรงพยาบาลตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (views 3748)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
14 28 ส.ค. 2556 post + แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลตำรวจ ฉบับที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ (views 4897)
Top